TRƯỜNG HỌC TƯƠNG LAI - LẮP ĐẶT SÀN VINYL

Nhà thầu: Mekong Delta

Địa điểm: Đồng Tháp

Năm: 2018

Hạng mục: Sàn vinyl