Trường EMASI Nam Long - Cải tạo sàn lớp học

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần EMASI Nam Long
 
Địa điểm: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Hạng mục: Cải tạo sàn lớp học, cung cấp và lắp đặt sàn SPC Armstrong Flooring cho 55 phòng học
 
Năm: 2021